رای گیری ایده ها

توجه کنید که در صورت زدن دکمه ثبت امکان تغییرات وجود ندارد


مهلت رای گیری وفقط ۱۵ دقیقه می باشد و پس از آن غیرفعال می شود

رای گیری اولیه ایده ها